Technische preciseringen


Vias institute publiceert elk kwartaal een dashboard www.vias-modalsplit.be dat de meest recente ontwikkelingen weergeeft op het vlak van mobiliteit in België. In het dashboard wordt informatie gegeven over de verdeling van de vervoersmodi bij verplaatsingen in België. Meer bepaald worden volgende indicatoren weergegeven:

Via de "controls" bovenaan kunnen de indicatoren weergegeven worden voor verschillende subgroepen. De variabelen waarop gefilterd kan worden zijn de leeftijdsgroep (18-34, 35-54 of 55+), het geslacht en de woonplaats (Vlaanderen, Wallonië of Brussel) van de respondenten. Verder kan er gefilterd worden op de dag waarop de verplaatsingen werden gemaakt (week of weekend) en ten slotte kan er ook een selectie gemaakt worden van een aantal verplaatsingswijzen die zo in meer detail kunnen vergeleken worden 1

 

Methodologie


Deze informatie is gebaseerd op een online enquête die maandelijks afgenomen wordt bij 1.000 Belgische respondenten. Deze respondenten vormen op basis van hun leeftijd, geslacht en woonplaats een representatieve steekproef voor de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder.
Tijdens de enquête wordt gevraagd naar verplaatsingen die gemaakt werden de dag voordien. Meer bepaald:

  • Welke verplaatsingswijzen heeft u gisteren gebruikt?
  • Was u bestuurder, passagier of beide?
  • Hoeveel kilometer heeft u gisteren met elke verplaatsingswijze afgelegd?

De enquête loopt gedurende één week per maand en omvat zowel verplaatsingen op week- als op weekenddagen.
Op basis van de data die verzameld wordt, kan het aantal kilometer worden berekend dat de respondenten op één gemiddelde dag afleggen opgesplitst naar verplaatsingswijze. Ten slotte wordt er een weging toegepast die ervoor zorgt dat de steekproef geëxtrapoleerd wordt naar de volledige volwassen bevolking. Op die manier kan het aantal kilometer berekend worden dat op een gemiddelde dag door de volledige bevolking in België afgelegd wordt.


Beperkingen van de data


Bij het interpreteren van de data moeten echter enkele beperkingen in het achterhoofd gehouden worden.

  • Het gaat om zelfgerapporteerde gegevens, en deze zijn onderhevig aan een bepaalde vertekening. Zo heeft men niet steeds een correct idee over de verplaatsingen die men heeft gemaakt en over het aantal kilometer dat men heeft afgelegd.
  • Wanneer de data wordt gefilterd om bepaalde subgroepen weer te geven moet men voorzichtig zijn bij het interpreteren van data die gebaseerd zijn op weinig respondenten. Zeker wanneer verschillende filters tegelijk worden gebruikt (bv: vrouwen uit Brussel in de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder) wordt de steekproef waarop de data gebaseerd is zeer klein.
  • De dataverzameling gebeurt elke maand gedurende één week. Bepaalde factoren zoals de weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het aantal verplaatsingen en afgelegde kilometer overschat of onderschat wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de rest van de maand.

 


1 Wanneer er een selectie wordt gemaakt van een aantal verplaatsingswijzen, dan zullen bij de berekening van de modal split de geselecteerde verplaatsingswijzen samen 100% vormen. Met de andere, niet-geselecteerde verplaatsingswijzen wordt er dus geen rekening meer gehouden.